tot in detail

Proclaimer Bouwlinie.nl

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Bouwlinie tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Bouwlinie expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Bouwlinie, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bouwlinie of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Bouwlinie behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

E-mailcorrespondentie

Aan de inhoud van e-mail verzonden door Bouwlinie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie in een e-mailbericht, inclusief eventuele bijlagen, kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie kan privacygevoelig zijn en mag daarom niet openbaar gemaakt, gekopieerd of gebruikt worden zonder toestemming van Bouwlinie. Bouwlinie staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mailberichten, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Is een e-mail die wij hebben verzonden niet voor u bestemd? Wilt u dit dan aan ons melden. U mag de e-mail niet verder verspreiden. Omdat e-mail via derden verzonden kan worden, moet u bij het verzenden rekening houden met vertraging of fouten in de overdracht. Ook is het mogelijk dat een virus zich zonder ons medeweten via e-mail verspreidt.